အသုံးျပဳပုံ

မွတ္ပံုတင္ရန္

အြန္လိုင္းပုံစံတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖည့္စြက္ျပီး ဆုလက္ေဆာင္ ပရုိဂရမ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ ေလွ်ာက္ထားလုိက္ပါ။

Point လက္ေဆာင္မ်ား စစ္ေဆးရန္

မိမိ၏ အေကာင့္ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ ကဒ္ထဲရွိ points မ်ား စစ္ေဆးျပီး ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ထုတ္ယူပါ။

လက္ေဆာင္ျပန္လည္လဲလွယ္ရန္

ေအာ္ပေရတာအား ဖုန္းေခၚ၍ေသာ္လည္းေကာင္း CB ဆုလက္ေဆာင္ ဌာနကိုေသာ္လည္းေကာင္း တင္ျပျပီး ဆုလက္ေဆာင္ ရယူပါ။

ဆုလက္ေဆာင္မ်ား