စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

CB Bank ၏ ေလေၾကာင္းလက္မွတ္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 • ပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားမွာ Thai Airways, Bangkok Airways, Air China, Cathay Dragon, Malaysia Airline, Myanmar Airways International ႏွင့္ Singapore Airline တို႔ျဖစ္သည္။
 • CB reward points team +၉၅၉၄၅၅၅၈၈၈၇၉ အားေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ လက္ေဆာင္ျပန္လည္လဲလွယ္ျခင္းအား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 • ေလေၾကာင္းလက္မွတ္ ထုတ္ယူရန္ သင္၏ရမွတ္မ်ားကို ၁၀၀% အသံုးျပဳၿပီး လဲလွယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ရမွတ္ ႏွင့္ ကဒ္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေငြေပးေခ်ကာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 • ေလေၾကာင္းလက္မွတ္၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္းျဖစ္သည္။ ဆိုလိုရင္းမွာ ေစ်းႏႈန္းတူညီမည္ျဖစ္သည္။
 • အကယ္၍ ကဒ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းအား ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက ကဒ္ျဖင့္ ေပးေခ်ရန္ က်န္ရွိေသာေငြပမာဏကို သင္၏ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းတြင္ CB Bank မွ ႏႈတ္ယူမည္ကို ခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။
 • After you submit the completed redemption information to the CB reward points team, CB Bank will verify your data. If there are no errors, the CB reward points team will send the completed redemption letter to you with an electronic Airline E-ticket , which you can present at the check in counter per the Airline process.
 • အကယ္၍ အခ်က္အလက္မ်ားအား မွန္ကန္စြာ လက္ခံရရွိျခင္းမရွိပါက system မွမွားယြင္းေနသည္ျဖစ္ၿပီး cbpoints@blm-mm.com သို႔ အီးေမလ္း ေပးပုိ႔ျခင္းျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ +၉၅၉၄၅၅၅၈၈၈၇၉ သုိ႔ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္းျဖင့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား
 • လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးဆုံးပါက Summit ျပဳလုပ္ရန္ အသုံးျပဳၿပီးေသာ ရမွတ္မ်ားကုိ ေရတြက္ၿပီးလွ်င္ ၂၄ နာရီအတြင္း အီလ္းေမး သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • လက္ေဆာင္ျပန္လည္လဲလွယ္ျခင္းအား ၇ ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
  • အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား

  • သင့္၏ရမွတ္မ်ားအား လစဥ္ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ေနာက္လ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ စတင္တြက္ခ်က္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
  • ရမွတ္မ်ားအား အသုံးျပဳၿပီးပါက လစဥ္ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ အသုံးျပဳထားမႈမ်ားအား ျပန္လည္စစ္ေဆးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
  • ရမွတ္မ်ား၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္မွာ စတင္တြက္ခ်က္ေပးေသာ ပထမေန႔မွ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္၏ ရမွတ္မ်ားအား သံုးစြဲျခင္းမရွိပါက အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ပ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။