စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

CB ဘဏ္ေငြသားေဘာက္ခ်ာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 • ပူေပါင္းပါ၀င္ေသာ merchant ၏ ေငြသားေဘာက္ခ်ာမွာ ၅၀၀၀ က်ပ္တန္ျဖစ္၍ ရမွတ္ ၅၀၀၀ မွတ္ကုိ အသုံးျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္
 • ပူေပါင္းပါ၀င္ေသာ merchant မ်ားမွာ City Mall, Sein Gay Har, Gamone Pwint, Junction City, Junction square, ႏွင့္ Junction Malls အားလံုး တို႔ျဖစ္ပါသည္။
 • CB reward points team +၉၅၉၄၅၅၅၈၈၈၇၉ အားေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ လက္ေဆာင္ျပန္လည္လဲလွယ္ျခင္းအား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
 • CB reward point team သို႔ လက္ေဆာင္ျပန္လည္လဲလွယ္ျခင္းအား ၿပီးစုံစြာ summit ျပဳလုပ္ၿပီးပါက CB Bank မွ သင့္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အတည္ျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။ မွားယြင္းျခင္း တစ္စုံတစ္ရာ မရွိပါက သင့္ထံသုိ႔ လက္ေဆာင္ျပန္လည္လဲလွယ္မႈ ေအာင္ျမင္ၿပီးဆုံးေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကုိ Electronic ေငြသားေဘာက္ခ်ာ ႏွင့္အတူ CB reward point team မွ အီးေမလ္းျဖင့္ ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး Merchat မ်ားထံသို႔ ျပသျခင္းျဖင့္ Merchat မ်ား၏ ေငြသားေဘာက္ခ်ာ အစစ္အမွန္ကုိ ထုတ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 • အကယ္၍ အခ်က္အလက္မ်ားအား မွန္ကန္စြာ လက္ခံရရွိျခင္းမရွိပါက system မွမွားယြင္းေနသည္ျဖစ္ၿပီး cbpoints@blm-mm.com သို႔ အီးေမလ္း ေပးပုိ႔ျခင္းျဖင့္ သုိ႔မဟုတ္ +၉၅၉၄၅၅၅၈၈၈၇၉ သုိ႔ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္းျဖင့္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား
 • လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးဆုံးပါက Summit ျပဳလုပ္ရန္ အသုံးျပဳၿပီးေသာ ရမွတ္မ်ားကုိ ေရတြက္ၿပီးလွ်င္ ၂၄ နာရီအတြင္း အီလ္းေမး သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • လက္ေဆာင္ျပန္လည္လဲလွယ္ျခင္းအား ၇ ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
  • အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား

  • သင့္၏ရမွတ္မ်ားအား လစဥ္ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ေနာက္လ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ စတင္တြက္ခ်က္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
  • After using your points you can check your updated points status on the 30th of each month
  • ရမွတ္မ်ား၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္မွာ စတင္တြက္ခ်က္ေပးေသာ ပထမေန႔မွ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္၏ ရမွတ္မ်ားအား သံုးစြဲျခင္းမရွိပါက အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ပ်ယ္သြားမည္ျဖစ္သည္။