စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

 • ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ထုတ္ေပးသည့္ CB Credit ကဒ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသာေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
 • ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အဓိက ကဒ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသာ အသံုးျပဳခြင့္ရွိသည္။
 • ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ကဒ္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားမွ cb-points.com ဝက္ဆုိဒ္တြင္ ကိုယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း CB ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မွတ္ပုံတင္၍   မိမိ၏ကဒ္ျဖင့္ သုံးစဲြမႈျပဳလုပ္မွသာ ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 • က်ပ္ ၁၀၀၀ သုံးစဲြမႈတုိင္းသည္ ရမွတ္ ၁ မွတ္ႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။
 • စုေဆာင္းထားေသာ ရမွတ္မ်ား ကုန္ဆုံးရက္ ကန္႔သတ္ခ်က္မွာ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ၆ လအၾကာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကဒ္ကုိင္ေဆာင္သူမွ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ရမွတ္မ်ားကုိ ျပန္လည္လဲလွယ္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါက CB ဘဏ္မွ ကဒ္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ား၏ ကဒ္ထဲသုိ႔ ရမွတ္တစ္မွတ္အတြက္ ေငြသားတန္ဖုိး ၁ က်ပ္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ပမာဏကုိ အလုိအေလ်ာက္   ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။
 • ရမွတ္မ်ားလဲလွယ္ျခင္း အတည္ျပဳခ်က္ကုိ system မွ အတည္ျပဳျပီးေနာက္ သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္းျဖင့္ ေခၚဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ e-mail ျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္း ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။
 • ရမွတ္မ်ားအား လကုန္ရက္တုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • ရမွတ္မ်ားအား ေငြသားအျဖစ္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားေသာ ကန္႔သတ္ရက္မတုိင္မွီအထိ ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။
 • ရမွတ္မ်ား လဲလွယ္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီးပါက ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ခြင့္ ရရွိမည္မဟုတ္ပဲ အသုံးျပဳခြင့္ သတ္မွတ္ရက္မွာ လဲလွယ္မႈျပဳလုပ္သည့္ ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 • CB ဘဏ္မွ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ မည္သည့္အေျခအေန အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္မဆုိ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း တစ္စုံတစ္ရာမရွိပဲ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။
 • သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ပုိမုိသိရွိလုိပါက ၀၉ ၄၅၅၅၈၈၈၇၉ သုိ႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ေခၚဆုိေမးျမန္း စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။